December 10, 2007

OUST

ang desenyong "oust" ay hango sa "obey" design ni Frank Shepard Fairey at kanyang mga associate.

ang .PSD file niya ay maaaring idownload. pindutin lang ang "download to desktop" button.

ANG DESENYONG ITO AY MAAARING IPALAGANAP sa pamamagitan ng poster, sticker, t-shirt print at ano pang uri ng media SA KUNDISYONG ANG DESENYO AY HINDI MABABAGO SA KAHIT ANONG PARAAN.