November 23, 2011

ANG NANGANGAIN NG ARAW - Folktaglyphs 2011 Mural Project

Minokawa
Ang Nangangain na Araw
Folktaglyphs 2011 8th Neo-Angono Public Arts Festival
by Gerilya Crew